منابع تکنیکی

ده نکته در مورد بهتر خوابیدن پس از فاجعه

اگر شما رویداد های تروماتیک را تجربه کرده اید، حتی کابوس می بینید یا هم همان صحنه بارها در ذهن تان تکرار می‌شود. اما زمانیکه شما راجع به تجربۀ تان فرصت صحبت کردن با خانواده، دوستان و متخصصان را بدست آورید، از شدت این مشکل به مرور زمان کاسته می‌شود.

ده نکته برای خانواده‌هایی که با چالش های اقتصادی روبرو هستند

روزهای سخت فرصت هایی نیز با خود میاورد تا همه اعضای خانواده دورهم جمع شوند و قدر چیزهای بااهمیت را بدانند

سوگ و از دست دادن

آنچنان عجیب و غریبی که به نظر میرسد، برخی اوقات یک شخص مطمین نمیباشد که آنها عزادار اند. آنها ممکن زندگی نورمال داشته باشند و جای تعجب خواهد بود که چرا که آنها احساس غم و درد بیشتری ندارند. گرچه گریه، درد عاطفی و خستگی اغلب به عنوان نشانههای سوگ و اندوه دیده میشوند، ممکن برخی بخاطر از دست دادن به روشهای کاملاً متفاوتی رنج بکشند.

واکنش‌های استرس‌آور مرتبط به ساحات جنگ: چیزی را که باید بدانیم برگه اطلاعاتی مرکز ملی اختلال استرس پس از سانحه

تروما به رویداد‌های گفته می‌شود که طی آن شخص می‌پندارد که ممکن است بمیرد یا به شدت زخمی یا زیانمند شود و یا هم رویدادهای که شخص شاهد رخ دادن آن و شاهد پیامد‌های آن برای دیگران بوده است.

مقابله با سوگ پس از خشونت در جامعه

اغلباً اعضای جامعه نیاز دارد که گردهم بیایند و کسی را که مرده است ارج گذاشته و مفاهیم را در مرگ جستجو کنند که هر یک از افراد جامعه را در بهبودی شان کمک کند. مردم ممکن با هم تصمیم بگیرند که یک یادبود بسازند تا با دیدن آن برای شان یادآوری شود که هیچگاه در آینده به چنین خشونت در جامعه شان اجازه ندهند. این کار شاید آنها را کمک کند تا مصمم شوند که در آینده اختلافها را بگونه دیگری حل کنند – طور نمونه، با ایجاد گروه مشورتی در جامعه یا انتخاب یک رهبر محلی که در آینده با نهادهای تطبیق کننده قانون و سایر ادارههای دولتی به حیث رابط عمل کند.